מוניקה סקס

מוניקה סקס

About מוניקה סקס

Monica Sex is one of the most successful Rock bands in Israel. The band was formed in 1993 in Tel-Aviv. The band had hard times before they released their first album "פצעים ונשיקות" (Wounds and Kisses). "פצעים ונשיקות" was surprisingly good and successful, therefore the band went to perform in the U.S in night clubs, and translated their lyrics to English. The band's biggest hit is "Grey Blow" - "מכה אפורה", which was the theme song for a T.V show, which made Monica Sex start gaining recognition in Israel. Read more about מוניקה סקס on Last.fm.

Bio taken from Last.fmIs this bio wrong? Tell us about it.

מוניקה סקס's Songs