שוטי הנבואה

שוטי הנבואה

About שוטי הנבואה

Shotei Hanevua (שוטי הנבואה), or "The Fools of Prophecy", was an Israeli musical group selected as Israel's "Band of the Year" in 2005. The band described its music as a fusion of dub reggae with hip-hop and dance music, with an eastern Mediterranean flavor. The band toured the United States in 2005, performing at major colleges and universities. Shotei Hanevua broke up on August 12, 2007. Singer Avraham Tal started a solo career. Read more about שוטי הנבואה on Last.fm.

Bio taken from Last.fmIs this bio wrong? Tell us about it.

שוטי הנבואה's Songs