הג'ירפות

הג'ירפות

About הג'ירפות

(שמה האמיתי של הלקה הוא ג'ירפות) This Israeli band was founded by Gilad Kahana (גלעד כהנא) in a collaboration with his close friend Yair Kez (יאיר קז). Their first album that came out in 1999, is named משוחח עם כסא (talking to a chair). Although they can be easily recognized for their intelligent and sharp lyrics,inimitable style of music and a sophisticated sense of humor, ג'ירפות could not target all the audiences, resulting far from mainstream success. Their latest album bears the title גג(roof).In addition it is an independent project carried out and recorded by the band. Read more about הג'ירפות on Last.fm.

Bio taken from Last.fmIs this bio wrong? Tell us about it.

הג'ירפות's Songs