פורטיסחרוף

פורטיסחרוף

About פורטיסחרוף

פורטיסחרוף (FortiSakharof) are a musical couple consisting of two of the most prominent israeli Rock artists: ברי סחרוף (Berry Sakharof) and רמי פורטיס (Rami Fortis). Having first met in the Israeli band Minimal Compact, which fell apart during 1988, they first collaborated on the successful rock album "סיפורים מהקופסא", although it's attributed to Fortis alone. In 1990, the two released their first album under this name, called "1900?", in which Sakharof first sings two solo songs, "ניצוצות" and "הפוך".

Bio taken from Last.fmIs this bio wrong? Tell us about it.

פורטיסחרוף's Songs