- Takao

Report copyright infringement
December 12, 2015

Lyrics

Vultures fly, circling the dark skies

Plucking carrion from the ground
Blood red sun, territory incise
Marching forward without sound

Carved into flesh, written in blood
Symbols burned so deeply in the mind
Gathering clouds, threatening skies
The sun's rays left me blind

Ghosts of the past bound and tied
Honor's scars fade, glory dies

Vultures fly, circling the dark skies
Plucking carrion from the ground
Blood red sun, territory incise
Marching forward without sound

Deep within you, souls of the past bound and tied
Bright sun burning, the lines melt as glory dies

Carved into flesh, written in blood
Symbols burned so deeply in the mind
Gathering clouds, threatening skies
The sun's rays left me blind

Toā-káng khí hong-íng
Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing
Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh
Tsê khai hiòng lí guá tsiân-tîng

Lí tī káng pinn sio-sàng
Luī-gán leh khuànn guán ê tsûn-iánn
Tshiánn tán-thāi guá khái-suân tńg--lâi
Kè-siok lán bī-uân ê bāng

Toā-káng khí hong-íng
Tông-tông lâm-jî beh tshut-tsing
Khì-sè hám-tōng Tha-khá-ooh
Tsê khai hiòng lí guá tsiân-tîng

Show moreShow less