November 12, 2015

Lyrics

Shir LaMa'aloth
Essá Eynai el-HeHarim
MeAyin YaVô Ezr'i
Ezr'i Me'im HaShem
Ossê Shamayim Va'Aretz
Al-Yithen LaMot RagleKha
Al-YaNum ShomreKha
Hinê Lo-YaNum VeLo Yishan Shomer Yisrael
HaShem ShomreKha,
HaShem Tzil'Kha
Al-Yad YemineKa
Yoman HaShemesh
Lo-YakeKha
VeYareach BaLaylah
HaShem YiShmorKha Mi-Kol Rá
YiShmor eth-NafsheKha
HaShem YiShmor TzethKha UVoeKha

MeAtah VeAd-Olahm

Shir LaMa'aloth
Essá Eynai el-HeHarim
MeAyin YaVô Ezr'i
Ezr'i Me'im HaShem
Ossê Shamayim Va'Aretz
Al-Yithen LaMot RagleKha
Al-YaNum ShomreKha
Hinê Lo-YaNum VeLo Yishan Shomer Yisrael
HaShem ShomreKha,
HaShem Tzil'Kha
Al-Yad YemineKa
Yoman HaShemesh
Lo-YakeKha

VeYareach BaLaylah

HaShem YiShmorKha Mi-Kol Rá
YiShmor eth-NafsheKha
HaShem YiShmor TzethKha UVoeKha

MeAtah VeAd-Olahm

Hinê Lo-YaNum VeLo Yishan Shomer Yisrael
HaShem ShomreKha,
HaShem Tzil'Kha
Al-Yad YemineKa
Yoman HaShemesh
Lo-YakeKha
VeYareach BaLaylah
HaShem YiShmorKha Mi-Kol Rá
YiShmor eth-NafsheKha
HaShem YiShmor TzethKha UVoeKha
MeAtah VeAd-Olahm

Show moreShow less