- Shema Israël

Report copyright infringement
February 6, 2016

Lyrics

Kshehalev bohe rak elokim shomea
Hake-ev ole metoh haneshama
Adam nofel lifne shehu shokea
Vetfilat ktana hoteh et hadmama

Shma Israel elohay ata hakol yahol
Natata li et hayay natata li hakol
Beenay dima halev bohe besheket
Oo'kshe halev shotek haneshama zo-eket
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elokay asse shelo efhad
Hake-ev gadol veen lean livroah
Asse shehigamer ki lo notar bi koah

Kshehalev bohe hazman omed milehet
Adam roeh et kol hayav pitom
El halo noda hu lo rotse lalehet
Le elokav kore al saf tehom

Shma Israel elokay ata hakol yahol
Natata li et hayay natata li hakol
Beenay dima halev bohe besheket
Ookshe halev shotek haneshama zo-eket
Shma Israel elohay ahshav ani levad
Hazek oti elohay asse shelo efhad
Hake-ev gadol ve-en lean livroah
Asse shehigamer ki lo notar bi koah.

Show moreShow less