February 1, 2016

Lyrics

מה לך בחוץ ילדה
מנוח לא מצאה רגלך
ציפור פצועה חיזרי אליי
ושובי לביתך
האזיני לקולות
הרעם על גגות בתים
מכל סופה שימרי נפשך
שובי לביתך
סהר חצות גבוה
אור על ענפי אילן
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן
שם צמח לענף
שם נפש מרעידה מקור
חלון אפל ותריס מוגף
שובי לביתך
סהר חצות גבוה
אור על ענפי אילן
תני לנפשך לשמוע
זמר קטן
שאי עין למרום
כבר סדק שחר מאפיר
נאורה כבר ציפור אחת
שובי לביתך

Show moreShow less