- Na'ama

Report copyright infringement
November 12, 2015Fixed by Galia Yoeli 

Lyrics

Emek, choresh - sod yilbashu.
Shemesh kvar chovka harim.
Merchavim yachdav yirgashu:
Mi yordah el hak'ramim?

An teileichi, an tasuri l'vadeich?
Ei darkeich yordah, sapri li, Na'ama?
Sod li kat, asu'ach li badad.
Laruchot egal sodi.

Habotzrim - shiram yaronah.
Bak'ramim haruach shaht
Tziporim afot tzafonah.
Na'ama sharah bal'at.

An teileichi, an tasuri l'vadeich?
Ei darkeich yordah, sapri li, Na'ama?
Sod li kat, asu'ach li badad.
Laruchot egal sodi.

Show moreShow less