January 5, 2016

Lyrics

נפרדנו כך היתה דממה.
לא היה כבר מה לאמר.
הרחוב רגש הרחוב המה.
כמו לא היה דבר כל זאת היה אתמול.
ונדמה שחלפה לה שנה.
ברגעי חלום גדול.
נשארה רק מנגינה.
אמרת שלום.
אולי חשבת.
שאפשר הכל לשנות.
היה עצוב שזה לא קל .
אמרתי רק להתראות.
כל זאת היה אתמול...
זוכר אני היתה דממה .
והיבטנו זה בזו.
היה עצוב הלב המה .
ונפרדנו בתקוה.
כל זאת היה אתמול...
נה נה נה...
נה נה.
נה.

Show moreShow less