November 12, 2015

Lyrics

Aao sajanaa, barKaa bahar Aa[-
rsa kI pauhar laa[-, AiKayaaoM maoM pyaar laa[-

tauma kao paukaro maoro mana ka papaIhra
maIzI maIzI AganaI mao, jalao maaora ijayara

eosao irmaiJama mao, Aao sajana
pyaasao pyaasao maoro nayana, taoro hI KvaabaaoM maoM Kaao gae
saavalaI salaaonaI GaTa, jaba jaba CayaI
AiKayaaoM maoM rOnaa gayaI, inaMdIyaa naa AayaI

Show moreShow less