- Fekr

Report copyright infringement
November 12, 2015Fixed by Matin 

Lyrics

یک نفر مثل سنگ مرده
یک نفر خوار و سر خورده
یک نفر فکر آینده س
یک نفر جام زهر خورده

بشنویم از گل که شاید گل
عمر چند ماهه اش بس بود
بشنویم از پل که شاید پل
کار هر روزش رساندن به هدف بود

پرسه در صحرا مثال باد
در مسیر باد مثال شن
شاکی از دنیا مثال خود
مثال گل

آفرین بر تو که میدانی رهایی هست
وای برتو که میدانی و رسوایی
آفرین برتو که میخوانی مرادت را
وای برتو که صدایت از ته چاهیست

این زندگی...
این زندگی...

بگذریم از گل که شاید خود...

سال ها می مانی، سال ها...
بگذریم از پل، گذر از پل
می بردت به تمام جاده ها...

رگبار عشق
تیر باران هدف
انفجار همه چیز

نایست
نایست

ای دری نیست سوی سراب
این دری نیست از جنس خواب

فکر کن...
رگبار عشق...
فکر کن...
آفرین برتو...
فکر کن...

Show moreShow less