- Alzheimer

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

قول ها دادند اما ناگهان زيرش زدند
جاى درمانِ عدالت بازهم تيرش زدند
رنگ تان كردند كارى برنيامد از بنفش
مردمِ نقشِ جهان را هم مچل كرده ست نقش
تا نمک از چهره بردارند در عهد امید
باز پاشیدند روی صورت زیبا اسید
قاری انواع لالایی به قرآن پشت کرد
در خیابان لات گشت و توی زندان کُشت! کرد!
در خیابان باز هم سرگرگ ها تن می دَرند
دخترِ جان داده ای را روی شیون می برند
کوچه ها خون داده اند و خانه ها بطری شراب
از خیابان می رود خون مثل قویی روی آب
یک تکان می خواهد آن عمامه جاکن می شود
چادر از سر می رود تن جامه دامن می شود
عشق بازانی که هنگام تجاوز سر خوش اند
در اوین دل می دهند و بعد لیلی می کُشند
سر بریدند و رفو کردند و قیچی کرده اند
زخم ايران توی لبنان باند پیچی کرده اند
یک شبه جمهوری مايل به سبز احداث شد
مالک اشتر علی را خورد و عمروعاص شد
رهبر از ترس شما هرلحظه افیون می خورد
ملتی بر خاک می غلطد، زمین خون می خورد
کوچه ها خون داده اند و خانه ها بطری شراب
از خیابان می رود خون مثل قویی روی آب
یک تکان می خواهد آن عمامه جاکن می شود
چادر از سر می رود تن جامه دامن می شود

Show moreShow less