- Mashiach

Report copyright infringement
August 28, 2016

Lyrics

ani ma'amin b'emunah
b'emunah, emunah shleimah
ani ma'amin b'emunah
b'emunah, emunah shleimah
b'vias hamashiach
b'vias hamashiach
ani ma'amin
ani ma'amin
b'vias hamashiach
b'vias hamashiach
ani ma'amin
ani ma'amin

Show moreShow less