June 6, 2016Fixed by shuggi 

Lyrics

Toy turod ken kabanbantayan Toy ig-igid ti karayan Adu nga biag Nadumaduma
Ta sabsabong ken mulmula No nasipnget iti dalan Silaw ko ket Naraniag a bulan no rabie ket nalammiis arakop ko ti mangdangadang
Basta no sika ti kadwak daytoy pusok ket agragsak awan sabsabali nga ayat sika ti pudno a liwliwak Gapo't sika laeng, gapot sika laeng ti biag.
Intan grud ijay payo

Show moreShow less