November 12, 2015

Lyrics

Happy birthday to you
Happy birthday to you

Happy birthday Happy birthday
Happy birth day to you

Happy birthday to you
Happy birth day to you

Happy birthday Happy birthday
Happy birth day to you

Happy birthday to you
Happy birth day to you

Happy birthday Happy birthday
Happy birth day to you

Happy birthday to you
Happy birth day to you

Happy birthday Happy birthday
Happy birth day to you

Show moreShow less