November 12, 2015

Lyrics

קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

אני קטנתי מכל החסדים
ומכל האמת
אשר עשית את עבדך

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

כי חסדך גדול עלי
כי חסדך גדול עלי
והצלת נפשי משאול תחתי'ה
והצלת נפשי משאול תחתי'ה

כי במקלי עברתי את הירדן
עתה הייתי לשני מחנות

הצילני נא
הצילני נא
הצילני נא

Show moreShow less