November 24, 2015

Lyrics

היו ימים חמים ימי בצורת
פני יבשו כסדק אדמה
שדי קמל ולא נותר לקצור את
שאלתי לחשתי בשביל מה
החורף שוב הכה בי קור כחרב
והמבט ככה סגרירי בשתי עיני
ומסדקי קירות ניבט העצב
שאלתי לחשתי עד מתי
אך לעת ערב
עם רדת ערב
עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת
אני שומעת
מישהו הולך תמיד איתי
אך לעת ערב
עם רדת ערב
עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת
אני שומעת
מישהו הולך תמיד איתי
אני זוכרת בדידותי זועקת
אליט פני בשתי כפות ידי
את צערי חילקתי עם פת לחם
שאלתי האמנם ואם כדאי
את תפילתי אשא כך הלאה הלאה
עוד לוחשות שפתי מתוך עוניי
אני יודעת מישהו למעלה
רואה אור עששית בחלוני
אך לעת ערב
עם רדת ערב
עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת
אני שומעת
מישהו הולך תמיד איתי
אך לעת ערב
עם רדת ערב
עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת
אני שומעת
מישהו הולך תמיד איתי
אך לעת ערב
עם רדת ערב
עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת
אני שומעת
מישהו הולך תמיד איתי
אך לעת ערב
עם רדת ערב
עלה נושר לו על גג ביתי
אני יודעת
אני שומעת
מישהו הולך תמיד איתי

Show moreShow less