Lyrics

אבא שבשמים אומר לנו
אנכי אסתיר פני
ביום ההוא
ביום ההוא
ביום ההוא
אבל רבי נחמן אומר

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה
בוודאי גם שם נמצא השם יתברך

גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך
אני עומד
אני עומד
אני עומד

Show moreShow less