- Hocus Pocus (Live)

Report copyright infringement
November 12, 2015

Lyrics

Ôi orôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi ohrorô poPÔ
Yôi orôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi ohrorô
poPÔ
Aaaah aaah aaah aaah
Uuuh oooh oooh ooooooooh
Ôi orôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi ohrorô poPÔ
Yôi orôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi ohrorô
BoumPÔ
Aaaah aaah aaah aaah
Uuuh oooh oooh ooooooooh
Tatrrrepôtetretrepiecôã-é-é-ô-hã-hén-Hén
Ôi trégueregué-dôi detêro deguedô
A tataro teguereguedaw
Teguereguedêro dêdow Ô-Éhr-Ôhr-Êhr-Êhr-Áhr-Ó
Hé Hã He How
Ãi erêrãi rãrãrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi ohrorô poPÔ
Yôi orôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi ohrorôm
pomPÔ
Aaaah aaah aaah aaah
Uuuh oooh oooh ooooooooh
Ôi orôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi rôrôrôi ohrorô poPÔ
Yôi orôrôi rôrôrôi rô
Aaaah aaah aaah aaah
Uuuh oooh oooh ooooooooh
UaaahuHahaha... Eee hi hi hááá

Show moreShow less